Formulera målen tillsammans

Att det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, är arbetsgivarens ansvar, men det är viktigt att tillsammans komma fram till målen. Om de är tydliga och alla känner till dem så finns det goda förutsättningar att nå uppsatta mål.

Mål för OSA

Två personer gör en segergest organisatorisk och social arbetsmiljö
Om mål för OSA

Så sätter ni mål

Mål ska sättas inom alla OSA-områden: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Målen syftar till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa och bidra till en känsla av meningsfullhet. Mål sätts ofta centralt, så tänk på att mål kan behöva brytas ner och anpassas på lokal nivå. Så här kan man jobba med målarbetet steg för steg:

Exempel på mål för OSA

Ett mål kan vara kvantitativt eller kvalitativt. Kvantitativa mål mäts ofta i andelar, kronor eller procent och följs upp med hjälp av enkäter eller genom befintlig statistik. Kvalitativa mål är svårare att mäta, men med lite planering går det. De kan till exempel följas upp genom intervjuer, fokusgrupper eller observation.

Klicka på bollarna för att se exempel på mål för OSA.

Generella mål

 • Alla chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.
 • Alla chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man hanterar hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
 • Samtliga nyanställda går ett introduktionsprogram som tydliggör verksamhetens syfte, uppdrag och arbetsinnehåll.

Mål för arbetsbelastning

 • Minst xx % upplever balans mellan krav och resurser i arbetet.
 • Alla upplever att roller och ansvar är tydliga.
 • Alla upplever att de oftast kan ta de raster och pauser de behöver under arbetsdagen.

* Procenttalet bestäms utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar.

Mål för arbetstidens förläggning

 • Alla känner till i vilken utsträckning de förväntas vara tillgängliga och nåbara utanför ordinarie arbetstid.
 • Minst xx % är nöjda med hur arbetstiden är förlagd/sitt arbetsschema.
 • Minst xx % upplever att återhämtningen är tillräcklig mellan arbetspassen.

* Procenttalet bestäms utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar.

Mål för kränkande särbehandling

 • Alla medarbetare har samsyn kring vad som är kränkande särbehandling och att det inte är accepterat.
 • Alla medarbetare vet var de kan vända sig och vilken hjälp de kan få om de känner sig utsatta.
 • Minst xx % tycker att bemötande och uppförande är tillfredsställande på arbetsplatsen.

* Procenttalet bestäms utifrån den enskilda verksamhetens förutsättningar.

Delområden

SAM är grunden för OSA

Systematiskt arbetsmiljöarbete är grunden för friska arbetsplatser. Klicka på bollen för att läsa mer om hur SAM och OSA hänger ihop.

Aktivitet

Jobba med OSA

I OSA-kollens Aktivitetsbank finns aktiviteter att sätta igång och jobba med direkt. Vill ni veta vad som kännetecknar en frisk organisation, så kan ni börja med att titta på en film om friskfaktorer. I filmen berättar professor Eva Vingård om de friskfaktorer som forskningen har identifierat.