Tydliga uppgifter ger tryggare medarbetare

Att veta vad man förväntas göra, på vilket sätt man ska göra det och vad arbetet ska leda till är grunden för att kunna göra ett bra jobb. När vi har svar på de här frågorna, som är chefens ansvar, skalar vi bort onödiga krav och belastningar.

Har ni tydliga roller och ansvarsområden?

Arbetsinnehåll

Två sjukvårdspersonal står vid en dator och arbetar
Om arbetsinnehåll

Klargör ansvar och befogenheter

För att undvika onödig stress behöver det vara tydligt vad som ingår i yrkesrollen, både när det gäller ansvar och befogenheter. Det behöver även vara tydligt om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur. Är förväntningarna otydliga kan det resultera i egna tolkningar av arbetsinnehållet och att man jobbar för mycket eller för lite, eller kanske med fel saker. Det här kan skapa både stress och konflikter.

Redan i samband med en rekrytering går man igenom vad tjänsten innebär, men arbetsinnehållet behöver ses över löpande. Som chef är det också viktigt att uppmana medarbetare att fråga om något är oklart.

Prioritera bland arbetsuppgifterna

Om det uppstår arbetstoppar eller tidspress ska alla känna till vilka arbetsuppgifter som är prioriterade och vem man ska vända sig till för att få hjälp och stöd med avlastning. Signaler på arbetstoppar uppmärksammas oftast från medarbetarna själva och då behöver det vara tydligt om chefen eller arbetsledaren ska kontaktas eller om medarbetarna själva har befogenheter att göra prioriteringar.

Om det blir en arbetstopp behöver man bedöma om det är ett återkommande problem som i förlängningen kan innebära risk för ohälsosam arbetsbelastning, olycksrisk eller att kränkande särbehandling uppstår.

I Stressdialogen finns mer information om orsaker till stress och stöd för att jobba vidare med tidiga signaler och hur man kan arbeta för att förebygga stress.

Delområden

Olika delar av arbetsbelastning

Utöver arbetsinnehåll ingår områdena återhämtning, krav och resurser i arbetsbelastning. Klicka på bollarna för att läsa mer.

Aktivitet

Jobba med OSA

I OSA-kollens Aktivitetsbank finns konkreta aktiviteter att sätta igång och jobba med direkt. Med hjälp av den här filmen får ni tillsammans möjlighet att reflektera över hur ni vill ha det på er arbetsplats.