Bättre hälsa med bra organisatorisk och social arbetsmiljö

När vi trivs och mår bra gör vi ett bättre jobb. Det tjänar både individen och verksamheten på. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter som syftar till att främja hälsa och förebygga att någon skadas eller blir sjuk av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.

Här kan du fördjupa dina kunskaper om OSA.

Om OSA

Bok om organisatorisk och social arbetsmiljö ligger på ett bord
Om OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö är grunden för en bra arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö, det som tidigare benämndes psykosocial arbetsmiljö, handlar om att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa, så att alla kan trivas, må bra och prestera väl på jobbet. OSA i sig är ett brett område och innehåller många olika saker. Föreskrifterna om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön reglerar arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Den organisatoriska arbetsmiljön är summan av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten.

Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi samspelar och pratar med varandra på arbetsplatsen. Hit hör även kommunikation i digitala forum som till exempel e-post, sms, chatt och liknande.

Organisatorisk och social arbetsmiljö och friskfaktorer

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade friskfaktorer. De flesta av dem handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön:

 • Rättvis och transparent organisation
 • Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 • Delaktighet och inflytande
 • Kommunikation och återkoppling
 • Prioritering av arbetsuppgifter
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Tidiga insatser och arbetsanpassning

 

Chefer behöver rätt förutsättningar

För att lyckas med det här arbetet behöver chefer och arbetsledare rätt förutsättningar för att jobba med OSA, i form av kunskap, stöd, tid och befogenheter. Alla arbetsgivare omfattas av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö och det är också arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för att de följs. Arbetsgivaren ska till exempel se till att chefer och arbetsledare har tillräckligt med kunskaper när det gäller att främja, förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Men även bedöma risker i samband med förläggning av arbetstider. Det är bra om även skyddsombuden har den här typen av kunskap.

Vill du veta mer om hur man kan utveckla chefers organisatoriska förutsättningar så finns Suntarbetslivs verktyg Chefoskopet.

Fyll på med kunskaper

Kunskap är en färskvara och behöver uppdateras och fyllas på regelbundet. Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, kan skyddskommittén eller samverkansgruppen gå igenom kunskapsläget och planera utbildningar utifrån det. Om kunskap om OSA inte finns i organisationen kan det vara bra att ta hjälp av företagshälsovården eller använda Suntarbetslivs OSA-utbildning.

Delområden

Grunderna för att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är en del av arbetet med SAM – att systematiskt och aktivt jobba för att skapa en god arbetsmiljö. För att göra detta behöver man sätta mål för arbetet. Det gör det lättare för alla att sträva åt samma håll. Vill du läsa mer om hur SAM hänger ihop med OSA eller hur man sätter mål för verksamheten hittar du det här. Klicka på bollarna för att läsa mer.

Aktivitet

Jobba med OSA

Hur ser det ut på er arbetsplats? Med hjälp av Checklistan – Organisatorisk och social arbetsmiljö får ni koll på om det finns rutiner, policyer, mål och ett fungerande SAM hos er när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fördjupning

För dig som vill veta mer

Behöver du hjälp med en definition? Eller fördjupa dig i någon speciell lag eller föreskrift? Här hittar du både ordlista och länkar till de lagar och föreskrifter som berör OSA.

Ordlista

Definitioner av begrepp som finns i föreskrifterna AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Organisatorisk arbetsmiljö

Handlar om villkor och förutsättningar som rör:

 • Delaktighet, handlingsutrymme
 • Fördelning av arbetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Krav, resurser och ansvar
 • Ledning och styrning

Social arbetsmiljö

Handlar om villkor och förutsättningar som rör:

 • Samarbete
 • Socialt samspel

Ohälsosam arbetsbelastning

När kraven i arbetet, mer än tillfälligt, överskrider resurserna. Den här obalansen blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning otillräckliga.

Krav i arbetet

De delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan vara kognitiva, emotionella eller fysiska och handla om:

 • Arbetsmängd
 • Fysiska och sociala förhållanden
 • Svårighetsgrad
 • Tidsgräns

Resurser för arbetet

Sådant som bidrar till att uppnå mål eller hantera krav. Resurser kan vara:

 • Arbetsmetoder och arbetsredskap
 • Kompetens och bemanning
 • Möjligheter till kontroll i arbetet
 • Möjligheter till återhämtning
 • Rimliga och tydliga mål
 • Socialt stöd från chefer och kollegor
 • Återkoppling på arbetsinsats

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Lagar

Arbetsmiljölagen Regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Arbetstidslagen Regler om hur mycket man får arbeta och vilka raster och pauser man har rätt till.

Diskrimineringslagen
Regler som främjar lika rättigheter och möjligheter.

Semesterlagen
Regler om ledighet och lön vid semester.

Föreskrifter

Arbetsanpassning, AFS 2020:5
Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare. Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs.

Ensamarbete, AFS 1982:3
Föreskrifterna gäller arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering. Reglerna har utförliga kommentarer. Andra aktuella bestämmelser finns i arbetsmiljölagen (3 kap 2 §).

Första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
Föreskrifterna handlar om hjälpåtgärder vid olycksfall och akut sjukdom som behövs för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner. Föreskrifterna gäller i all verksamhet som omfattas av arbetsmiljölagen.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Innehåller regler om arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, ska bedrivas för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetsplatsen.

Våld och hot, AFS 1993:2
Föreskrifterna om våld och hot tar bland annat upp utformning av arbetsplatser, utbildning, stöd och handledning, ensamarbete och värdetransporter. Här finns också förslag på säkerhetsrutiner och åtgärder vid risker

Vägledning för OSA
Arbetsmiljöverkets vägledning och stöd för alla som ska jobba med OSA.