Bra balans ger en hälsosam arbetsmiljö

För att skapa en hälsosam arbetsmiljö är det viktigt att ha koll på arbetsbelastningen, så att stress inte uppstår. En rimlig arbetsbelastning betyder att det är balans mellan krav och resurser, att arbetsuppgifter och förväntade resultat är tydliga och att det finns tid för återhämtning.

Hur ser arbetsbelastningen ut på er arbetsplats?

Arbetsbelastning

En person som ser stressad ut
Om arbetsbelastning

Håll koll och ligg steget före

En bra väg att skapa balans i arbetet är att tidigt upptäcka signaler och identifiera de största riskerna för ohälsosam arbetsbelastning. Det kan handla om att resurserna inte räcker till för de krav som ställs, att det är otydliga ramar kring arbetsuppgifterna eller att det saknas tid för återhämtning. När man blir uppmärksam på hur det här hänger ihop är det lättare att tillsammans hitta lösningar. Genom att regelbundet se över arbetsbelastningen bygger man in ett förebyggande arbetssätt som hjälper till att hålla balansen.

Så jobbar ni förebyggande

En bra grund för en hälsosam arbetsmiljö är att kontinuerligt ha en dialog om hur arbetsbelastningen ser ut. Att förebygga och hantera en ohälsosam arbetsbelastning är arbetsgivarens ansvar och även en del av SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här är några exempel på hur man kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning:

 • Anpassa arbetsmängden
 • Anpassa bemanningen utifrån behov
 • Anpassa teknisk utrustning till arbetet
 • Ge möjlighet till återhämtning
 • Ge rimliga tidsramar
 • Tillföra kunskap
 • Växla mellan olika arbetsuppgifter
 • Ändra prioritetsordningen
 • Ändra arbetssätt

Uppmärksamma tidiga signaler

Genom att tidigt bli medveten om signaler på ohälsosam arbetsbelastning och analysera riskerna finns möjlighet att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra och presterar väl. Signalerna kan variera från person till person och vara svåra att upptäcka. Det här är exempel på signaler att vara uppmärksam på:

 • Bristande motivation
 • Fysiska besvär
 • Försämrad koncentration
 • Försämrad kvalitet på arbetsresultaten
 • Irritation
 • Konflikter
 • Sjukskrivningar
 • Sömnbesvär
 • Tillbud och olyckor
 • Upprepad korttidsfrånvaro

I Stressdialogen finns mer information om orsaker till stress och stöd för att jobba vidare med tidiga signaler och hur man kan arbeta för att förebygga stress.

Lyssna

Att varva ner

Ju högre arbetsbelastningen är desto större är behovet av återhämtning, både på arbetet och fritiden. Lyssna och ta del av vad arbetsbelastning innebär och få exempel på olika typer av återhämtning. Fundera samtidigt över vad som får dig att varva ner.

Delområden

Olika delar av arbetsbelastning

Arbetsbelastning kan delas in i tre områden: krav och resurser, arbetsinnehåll och återhämtning. Klicka på bollarna för att läsa mer.

Aktivitet

Jobba med OSA

I OSA-kollens Aktivitetsbank finns olika aktiviteter att sätta igång och jobba med direkt. Börja gärna med Checklista – Arbetsbelastning för att ta reda på hur det ser ut hos er.