Bra att veta!

På den här sidan hittar du information om beräknad tidsåtgång, vem eller vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet av checklistan.

Beräknad tidsåtgång

Checklistan kan fyllas i antingen på en och samma gång eller uppdelat på flera tillfällen. Tänk på att spara ner den innan ni börjar för att kunna fortsätta där ni slutade.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Checklistan passar för chef och skyddsombud eller mindre arbetsgrupp som har i uppdrag att undersöka arbetsmiljön.

Förberedelser

Börja med att samla information från olika delar av verksamheten. Informera även berörda om vad som är på gång. Mer om förberedelser och genomförande beskrivs i checklistan, därför är det bra att gå igenom den innan ni startar.

Återkoppla resultatet av checklistan till de som berörs av undersökningen.

Kränkande särbehandling

Checklista

När ni går igenom den här checklistan får ni en tydligare bild över vilka förutsättningar som finns för att arbeta förebyggande och hantera kränkande särbehandling. Ni får också mer kunskap om vad som fungerar bra och om det är något ni behöver utveckla eller förändra.

Checklista

Undersök

Här hittar ni en nedladdningsbar checklista. Börja med att spara ner den innan ni påbörjar arbetet, sedan kan ni fylla i egna uppgifter och även slutföra arbetet vid ett senare tillfälle. Alla instruktioner hittar ni i själva checklistan.

Cirka 30 minuter

Återkoppla resultatet

En grupp människor som för dialog

Gör så här

Sammanställ undersökningen och återkoppla resultatet av checklistan och de planerade åtgärderna till de som berörs.

Aktivitet

Ta fram en handlingsplan

Har ni behov av att arbeta vidare med några större åtgärder? Ta först fram en tydlig handlingsplan. Då har ni goda förutsättningar att lyckas genomföra åtgärderna.