Bra att veta!

Här hittar du information om beräknad tidsåtgång, vem eller vilka aktiviteten riktar sig till och bra saker att tänka på inför genomförandet.

Under glödlampan finns bra saker att tänka på under vissa steg.

 

Beräknad tidsåtgång

Hela aktiviteten tar cirka 90 minuter. Den faktiska tiden beror naturligtvis på frågans art och komplexitet.

Vem vänder sig aktiviteten till?

Aktiviteten vänder sig till en mindre arbetsgrupp som har uppdrag att ta fram en handlingsplan för prioriterade åtgärder eller utvecklingsområden.

Förberedelser

 • Dator med uppkoppling.
 • Projektor eller stor skärm när ni arbetar i grupp. Använd då helskärmsläge på webbläsaren.
 • Blädderblock i storformat är bra, men inte ett måste.
 • Egen mall för handlingsplan.
 • Utse någon som ansvarar för att dokumentera.
 • Testa gärna tekniken innan aktiviteten genomförs i grupp.
 • Den som ska leda aktiviteten bör gå igenom innehållet innan aktiviteten genomförs och bekanta sig med alla steg.
 • Kom ihåg att informera de som på något vis berörs av de åtgärder som genomförs.
Gruppövning

Ta fram en handlingsplan

I den här aktiviteten får ni, på ett strukturerat sätt, hjälp att skapa en handlingsplan för redan identifierade utvecklingsområden. I sju olika steg får gruppen stöd kring frågor som hjälper till att tydliggöra vad planen ska innehålla. Tillsammans kommer ni fram till vad ni vill uppnå, när och hur arbetet ska genomföras och hur det ska följas upp. Om ni dokumenterar har ni en färdig handlingsplan när aktiviteten är avslutad.

Cirka 15 minuter

Analysera utvecklingsområdet

Det är lätt hänt att man sätter upp för ambitiösa mål eller för stora utvecklingsområden. Därför kan ett första steg vara att stanna upp och fundera över vad det är ni egentligen vill utveckla eller förändra. Ju bättre förståelse ni har för de bakomliggande orsakerna, desto enklare blir det att göra rätt saker.

Förstoringsglas

Dialog

 • Varför är det här ett utvecklingsområde för er? Fortsätt ställa frågan ”varför” tills ni tror er ha hittat grundorsakerna.
 • Försäkra er om att utvecklingsområdet är tillräckligt konkret och tydligt.
Cirka 15 minuter

Ringa in mål och nytta

Med bättre koll på de bakomliggande orsakerna är det dags att ringa in vilka mål ni vill uppnå och vilken nytta utvecklingen ska leda till. Var så realistiska och konkreta ni kan.

Händer som rör sig över en karta

Dialog

 • Hur ser vårt önskade läge ut?
 • Vem eller vilka är utvecklingen till för?
Cirka 15 minuter

Lista aktiviteter

Det kan behövas en eller flera aktiviteter för att nå målen och möta grundorsakerna.

En hand som håller i en penna och bockar av en checklista

Dialog

 • Vad behöver vi göra för att nå önskat läge?
 • Hur ska det genomföras?
 • Kan vi själva genomföra det eller är vi beroende av någon annan?
Cirka 15 minuter

Inventera resurser

Oavsett om aktiviteterna kan genomföras snabbt och enkelt eller kräver ett mer omfattande arbete behöver ni tänka igenom vilka resurser som finns. Här handlar resurser om både personer, kompetens, kostnader och tid för att utföra de prioriterade aktiviteterna.

En person med en kikare

Dialog

 • Finns det personella resurser för att genomföra det vi önskar?
 • Krävs det någon speciell kompetens?
 • Medför det några kostnader?
 • Finns det möjlighet att avsätta tid för arbetet?
 • Behövs det några andra nödvändiga resurser?
Cirka 5 minuter

Utse ansvarig

Den som är ansvarig för att aktiviteterna genomförs och följs upp, behöver inte nödvändigtvis vara involverad i själva utförandet. Det viktiga är att det är en person med mandat att fatta beslut.

Illustration där en person ger vidare ett föremål till en person

Dialog

 • Vem har mandat att se till att aktiviteterna prioriteras, genomförs och följs upp?
Cirka 15 minuter

Gör en tidplan

Genom att göra en realistisk tidplan blir det enklare att ta de steg som krävs för att nå målet och den önskade effekten.

Illustration med händer som rör sig över ett schema

Dialog

 • Hur lång tid uppskattar vi att arbetet tar?
 • När och hur ofta kan vi avsätta tid för arbetet?
 • När startar vi och när är vi klara?
Cirka 10 minuter

Följ upp och återkoppla

Det sista och kanske viktigaste steget är att planera hur uppföljningen och återkopplingen ska genomföras.

En grupp människor som för dialog

Dialog

 • Hur och när ska uppföljningen genomföras?
 • Till vem ska resultatet kommuniceras?

Lycka till med utvecklingsarbetet!

Nu är ni klara med att ta fram en handlingsplan. Kom ihåg att kontinuerligt se över er plan och fira alla framsteg.

Illustration av en hand som gör "tummen upp"
Aktivitet

Följ upp utvecklingsarbetet

Hur går utvecklingsarbetet? Vad har hänt sedan sist? Här får ni stöd i hur ni kan gå till väga för att följa upp ert planerade utvecklings- och förändringsarbete.